Pedagogicko-psychologická poradna
pro Prahu 7 a 8
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Programy

Kroužek pro předškoláky

Program je určený pro děti předškolního věku i děti 1.třídy a je zaměřený na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, řeči, matematických představ a prostorové orientace.

Kurz bude probíhat 1x týdně u nás v poradně.

Předpokládaný začátek kurzu je v dubnu po naplnění kapacity.

V případě zájmu nás kontaktujte: chumova@ppppraha7a8.cz



předškoláci

Kroužek grafomotoriky pro předškoláky

Setkání jsou určena pro rodiče s dětmi, které půjdou v září do 1. třídy nebo mají odklad školní docházky.

  • Děti si osvojí správný úchop tužky, základní dovednosti při kreslení a psaní, rytmizační cvičení pro rozvoj spolupráce mozkových hemisfér a další cvičení pro rozvoj percepčně motorických funkcí důležitých nejen pro školní úspěšnost.
  • Setkání povede Mgr. Lenka Šimůnková, speciální pedagog.

Více informací najdete zde.



držení tužky

Skupina na rozvoj sociálních dovedností - 2. stupeň

5 setkání pro děti 12 - 15 let, které mají obtíže s komunikací, se začleněním do kolektivu, jsou nesmělé nebo naopak hyperaktivní a nesoustředěné.

V případě zájmu nás kontaktujte na tutterova@ppppraha7a8.cz.

POZVÁNKA ZDE.



Dokážu to

Program KUPOZ

Má Vaše dítě ADHD/ ADD, PAS, logopedické problémy, pomalejší psychomotorické tempo, obtíže v oblasti emocí a chování anebo chcete zlepšit jeho zrakovou a sluchovou percepci, zmírnit/ odbourat časový stres při plnění úkolů? Je tu pro Vás a Vaše dítě program KUPOZ - pro děti od 8 do cca 12 let a jejich rodiny. Program trvá 15 týdnů - pracuje se denně cca 15 minut, 1x za 14 dní instruktáž u psychologa/speciálního pedagoga s platným osvědčením pro práci s metodou. Cvičení jsou hravá a zábavná.

Je třeba zakoupit testové sešity na 15 týdnů v ceně 799,- Kč.

Kontakt: PhDr. Kristýna Kuberová kuberova@ppppraha7a8.cz

Reedukace specifických poruch učení

Nápravné vedení speciálním pedagogem probíhá individuálně či v rámci malé skupiny dětí na základě předchozího vyšetření v poradně a v závislosti na aktuální kapacitě speciálního pedagoga.

V případě zájmu nás kontaktujte: chumova@ppppraha7a8.cz | valouchova@ppppraha7a8.cz | simunkova@ppppraha7a8.cz

Speciálně pedagogické konzultace jednorázové

Metodické vedení k výukovému rozvoji u dětí se specifickými poruchami učení.

V případě zájmu nás kontaktujte: valouchova@ppppraha7a8.cz | chumova@ppppraha7a8.cz | simunkova@ppppraha7a8.cz

Správněpis

Program zaměřený na český jazyk je určen pro děti od 5. do 9.třídy ZŠ s diagnostikovanou specifickou poruchou učení, zejména dysortografií. Program se zaměřuje na upevňování gramatických pravidel, rozvoj slovní zásoby, čtení a psaní.

Kurz bude probíhat 1x týdně po celý školní rok.

V případě zájmu nás kontaktujte: chumova@ppppraha7a8.cz



psani

Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu je určena dětem předškolního věku s odkladem školní docházky i bez odkladu a dětem 1. a 2. třídy ZŠ. Jedná se o motoricko-akusticko-optickou metodu, která je vstupní etapou výuky čtení a psaní. Důležitým prvkem metody je rytmizace.

Kurz je rozvržen do 25 lekcí, které probíhají 1x týdně.

V případě zájmu nás kontaktujte: chumova@ppppraha7a8.cz

HYPO

Program HYPO je určený pro děti od 5 do 8 let, pomáhá posílit pozornost, rozvíjí dovednosti potřebné ke zvládnutí nároků, které jsou na děti v prvním ročníku základní školy kladeny a je prevencí školní neúspěšnosti. Je vhodný především pro děti s poruchou pozornosti nebo děti školsky nezralé.

Program je rozvržen do 12 týdnů a probíhá 1x týdně za doprovodu rodiče v poradně a poté pracuje rodič denně s dítětem cca 20 minut.

V případě zájmu nás kontaktujte: chumova@ppppraha7a8.cz

Rozvoj sociálních dovedností

10 setkání pro děti od 2. – 5. třídy, které jsou nesoustředěné, hyperaktivní, pro děti nesmělé, mají obtíže se začleněním do kolektivu či s navazováním vztahů s vrstevníky.

V případě zájmu nás kontaktujte: tutterova@ppppraha7a8.cz nebo vesela@ppppraha7a8.cz.

POZVÁNKA ZDE.



Dokážu to

Mindfulness pro předškoláky

Program na rozvoj celkové psychické pohody, delší udržení pozornosti, lepší sebekontrolu, snížení míry stresu, na rozvoj celkové harmonie osobnosti, nadhledu a radosti.

V případě zájmu nás kontaktujte na kuberova@ppppraha7a8.cz nebo urbancova@ppppraha7a8.cz.

POZVÁNKA ZDE.



mindfulness

Rozvoj efektivních způsobů komunikace pro dospělé

10 setkání pro dospělé, kteří chtějí strávit několik večerů netradičním způsobem, mají zájem poznat své vhodné a nevhodné komunikační vzorce, mají zájem poznat nové lidi a také více sami sebe a získat inspiraci pro své vztahy s partnery, rodiči, dětmi i pro vztahy v práci.

V případě zájmu nás kontaktujte: sixta@ppppraha7a8.cz nebo urbancova@ppppraha7a8.cz

Kontakty

PPP Praha 8

Glowackého 549/7
181 00 Praha 8

286 585 191
286 882 368

poradna8@ppppraha7a8.cz

PPP Praha 7

U Smaltovny 22
170 00 Praha 7

220 805 297
220 805 247

poradna7@ppppraha7a8.cz