Nabídka poradenské péče, edukačních a reedukačních programů poradny

 • Pedagogicko psychologická vyšetření dětí předškolního věku zaměřená na jejich připravenosti k nástupu školní docházky
   
 • Depistážní šetření výukových obtíží u žáků na I.stupni ZŠ v oblasti čtení, psaní a počítání
   
 • Reedukační programy určené žákům se specifickými obtížemi v oblasti čtení a psaní
   
 • Individuální pedagogicko psychologické vyšetření žáků s výchovnými a výukovými problémy. Součástí vyšetření je: zpráva o vyšetření, v případě potřeby i pomoc při tvorbě a vedení individuálního vzdělávacího plánu pro žáka
   
 • Individuální a skupinová vyšetření žáků II.stupně základních a speciálních škol se zaměřením na jejich profesní orientaci a volbu další vzdělávací cesty po ukončení povinné školní docházky
   
 • Výběr žáků při jejich umístění do vyrovnávacích, speciálních a specializovaných tříd, speciálních škol a odborná pomoc při integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   
 • Sociometrická a anketní šetření sociálních vztahů ve třídách a diagnostika školního klimatu na školách
   
 • Konzultační a poradenská péče, která je poskytována dětem, žákům a jejich rodičům a učitelům v otázkách výchovy a dalšího vzdělávání
   
 • Nápravná péče u dětí se specifickými poruchami učení pod vedením speciálního pedagoga
   
 • Reedukační péče u hyperaktivních dětí I.stupně ZŠ pod vedením speciálního pedagoga a psychokorektivní vedení žáků II.stupně základních a speciálních škol a žáků středních škol zaměřené na rozvoj komunikativních dovedností – relaxační techniky, hypnóza, dětská masáž, rodinná terapie
   
 • Skupinové pedagogicko-psychologické vyšetření kolektivu třídy žáků 2.stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol se zaměřením na oblast studijních předpokladů, aktuální úrovně schopností a dovedností žáků ve vybraných vyučovacích předmětech, sociálních vztahů a klimatu v kolektivech tříd (komunikativní, personální a interpersonální dovednosti žáků a jejich postoje)
   
 • Skupinové pedagogicko-psychologické vyšetření žáků 5. a 9.tříd ZŠ se zájmem o studium na gymnáziích a středních odborných školách
   
 • Skupinové pedagogicko-psychologické vyšetření žáků gymnázií a středních odborných škol se zájmem o studium na vysokých školách
   
 • Přijímací zkoušky na středních školách dle specifikace zadavatele, včetně administrace testů obecných studijních předpokladů a testů schopností
   
 • Cyklus setkávání pro třídy zaměřený na řešení problémových vztahů a prevenci sociálního selhávání
   
 • Poradenský servis pro základní a střední školy v oblasti primární prevence a výchovných problémů žáků
   
 • Skupinový poradenský program zaměřený na oblast strategie učení a rozvoje studijních dovedností žáků základních a středních škol (včetně studijních materiálů) vhodný zejména pro žáky 2.stupně ZŠ a prvého ročníku střední školy
   
 • Skupinová práce se žáky středních škol zaměřená na rozvoj studijních a sociálních dovedností žáků
   
 • Depistáž talentových žáků na 1. a 2.stupni základní školy
   
 • Výcvikový cyklus přednášek a workshopů pro učitele a výchovné poradce v oblasti metodologie tvorby a zpracování didaktických testů aplikovaných ve školních podmínkách základních a středních škol (včetně studijních materiálů)
   
 • Pravidelné metodické vedení a semináře pro výchovné poradce základních a středních škol na obvodě
   
 • Poradenský servis pro vedení základních a středních škol oblasti evaluace činnosti školy
   
 • Semináře a přednášky pro učitele speciálních a specializovaných tříd o problematice specifických poruch učení
   
 • Besedy s rodiči dětí předškolního věku o přípravě dětí před jejich nástupem povinné školní docházky
   
 • Besedy s rodiči žáků o volbě další vzdělávací cesty po ukončení 9. třídy ZŠ